คณะกรรมการบริหาร 2564

คณะกรรมการสมาคมวาระ 2564-2565

นายกสมาคม

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
ประธานฝ่ายวารสาร

พล.ต.นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายจริยธรรม

ศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ประธานฝ่ายวิจัย

ผศ.พญ. อภิญญา ลีรพันธ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา

Share This: