ผศ.พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ

ผศ.พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ

กรรมการ

Current appointment

Instructor, Attending physician (Interventional Radiologist)

Radiology Department, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Contact Information

1873 Rama IV Rd. Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

+66-02-256-4000 ext. 80701 fon_nutcha@hotmail.com


EDUCATION AND TRAINING

1997-2003

 • Second class honor, Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2003-2004

 • Internship as General Practitioner at Prince of Songkhla University Hospital, Songkhla, Thailand

2004-2007

 • Resident in Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2011-2012

 • Fellowship of Interventional Oncology/Radiology, Dotter Institutes, Oregon Health and Sciences University Hospital, Oregon, USA

CERTIFICATE&LICENSURES

 • 2003 : Doctor of Medicine Diploma and certificate of Licensure, Chulalongkorn University and Thai Medical Council
 • 2004 : Certificate in Medical Radiology Physics and Radiobiology,   The Radiological Society of Thailand
 • 2007 : Diploma Thai Board of Diagnosis Radiology, The Medical Council of Thailand
 • 2012 : Certificate in Fellowship of Interventional Oncology/Radiology, Dotter Institutes, Oregon, USA
 • 2014 : Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

 • The Medical Council of Thailand
 • The Medical Association of Thailand
 • Member of the Royal College of Radiologists of Thailand
 • Member of Thai Society of Vascular and Interventional Radiology

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 2004-2007

 • Doctor, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital

2007-present

 • Working in Vascular and Interventional Radiology Unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Instructor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

2019-2020

 • Committee of Thai Society of Vascular and Interventional Radiology

2020-2023

 • Committee of the Royal College of Radiologists of Thailand

ABSTRACT

 • Pinjaroen N., Mahayosnand A., Pediatric Intussusceptions in King Chulalongkorn Memorial Hospital, presented at 44nd Annual Scientific Meeting. The Royal College of Radiologists of Thailand and The Radiological society of Thailand, Bangkok. 2007
 • Pinjaroen N., Kaufman J., Kolbeck, K.Clinical correlation between hepatic vein opacification and hepatopulmonary shunt fraction for Yttrium radioembolization evaluation, Poster presentation at Society of Interventional Radiology (SIR) 38th Annual Scientific Meeting 2013. New Orleans, USA.
 • Pinjaroen N., Rongsriyam K., Chaitrakarnkij R., Transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma larger than 10 cm: survival outcome and predictive factors. Poster presentation at The 4th ASEAN Perspective in Liver Disease 2016. Chiang Mai, Thialand.
 • Pinjaroen N. Radioembolization with Yttrium-90 resin microspheres in patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumor thrombosis associated with arterioportal shunt. Poster presentation at World Conference of Interventional Oncology (WCIO) 2016. Boston, MA, USA.
 • Limninart N., Tanpowpong N., Pinjaroen N. CT and MRI imaging findings of hepatocellular carcinoma in patients with underlying hepatitis B versus hepatitis C virus infection. Poster presentation at World Conference of Interventional Oncology (WCIO) 2016. Boston, MA, USA.
 • Pinjaroen N. Temporary organ displacement for percutaneous ablation of hepatic tumors. Poster presentation at ACTA 2016 The 3rd Asian confernence on tumor ablation. Seoul, South Korea
 • Arunrakthavorn P, Pinjaroen N. Feasibility of hybrid CT/Angiography system for portal vein embolization: Clinical experience. Poster presentation at APSCVIR 2018 The 13th Asia Pacific Congress of Cardiovascular and Interventinal Radiology. Auckland, New Zealand

PUBLICATION

 • Srisuda W., Pinjaroen N., Tanpouwponga N., Saksirinukulb T., Percutaneous ipsilateral portal vein embolization using histoacryl glue: changing LR, resectibility rate and complications. Asian Biomed 2012.
 • Kiatrungruangdee P, Pinjaroen N., Tantivattana J. Utility of real-time ultrasound-guided central venous catheterization in infant patients in interventional radiology at King Chulalongkorn Memorial Hospital.  Chulalongkorn Medical Journal 2013.
 • Ekajchariya K., Pinjaroen N, Kosolpun P. Extrahepatic collateral blood supply of hepatocellular carcinoma: Prevalence and success rate of chemoembolization in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chulalongkorn Medical Journal 2013.
 • Chanthra N., Payungporn S, Chuaypen N, Pinjaroen N, Poovorawan Y, Tangkijvanich P. Association of Single Nucleotide Polymorphism rs1053004 in Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) with Susceptibility to Hepatocellular Carcinoma in Thai Patients with Chronic Hepatitis B. Asian Pac J Cancer Prev 2015.
 • Khlaiphuengsin A, Kaitbumrung R, Payungporn S, Pinjaroen N, Tangkijvanich P. Association of PNPLA3 Polymorphism with Hepatocellular carcinoma Development and Prognosis in Viral and Non-viral Chronic Liver disease. Asian Pac J Cancer Prev 2015.
 • Lau J, Pittayanon R, Wong K T, Pinjaroen N, Chiu P, Rerknimitr R, Holster I, Kuipers E, Wu K, Au K, Chan F, Sung J. Prophylatic angiographic embolisation after endoscopic control of bleeding to high-risk peptic ulcers: a randomized controlled trial. Gut 2018.
 • Chuaypen N, Chittmittraparp S, Pinjaroen N, Sirichindakul B, Poovorawan Y, Tanaka Y, Tangkijvanich P.Serum Wisteria floribunda agglutinin-positive Nac-2 binding protein level as a diagnostic marker of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma. Hepatol Res 2018.

BOOK CHAPTER

 • Pinjaroen N, Kranokpiraksa P., Tantiwattana J. (2015). Diagnostic Angiography. In Principle of Diagnostic Radiology. Bangkok: Radiology Department, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Page 425-458.
 • Pinjaroen N, Kranokpiraksa P., Tantiwattana J. (2015).  Common Procedures of Interventional Radiology. . In Principle of Diagnostic Radiology. Bangkok: Radiology Department, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Page 459-506

INVITED LECTURE

Local and National Invited Lecture

 • Interventional Ultrasound of the Chest. การประชุมวิชาการสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย  ครั้งที่ 1/2556. 29 มีนาคม 2556. ประจวบคิรีขันธ์.
 • Pediatric Central Venous Access. 11th The Asia Pacific Congress of Cardiovascular and Interventional Radiology (APCCVIR) Conferrence. May 18, 2014. Singapore.
 • Central Venous Access. การประชุมวิชาการสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย  ครั้งที่ 1/2557. 1 สิงหาคม 2557. ประจวบคิรีขันธ์.
 • Peripherally Inserted Central Venous Catheter (PICC). การประชุมวิชาการสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย  ครั้งที่ 1/2557. 1 สิงหาคม 2557. ประจวบคิรีขันธ์.
 • TACE with Hepasphere microsphere. การประชุมวิชาการสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย ครั้งที่ 1/2558. 31 มกราคม 2558. พิษณุโลก.
 • Large HCC: risk and benefit. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2015. 23 ตุลาคม 2558. กรุงเทพฯ.
 • Caudate lobe HCC: how to manage. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2016.  22 ตุลาคม 2559. เชียงใหม่.
 • lR in colorectal metastasis: evidence based. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2016.  22 ตุลาคม 2559. เชียงใหม่.
 • Current trends in management of intermediate HCC. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2017.  4 พฤศจิกายน 2560. ประจวบคีรีขันธ์.
 • IVR-CT:is the game changing of TACE?. 2nd TACIO 2018 Advance Course on Interventional Oncology. 5 พฤษภาคม 2561. ชลบุรี.
 • Anatomy consideration in SIRT.  2nd Bangkok Conference in Oncology Interventional วันที่ 29 กันยายน 2559. กรุงเทพมหานคร.
 • How to start SIRT. 3rd Bangkok Conference in interventional oncology. 29 กันยายน 2560. กรุงเทพมหานคร.
 • SIRT experience in Thailand. The international single topic symposium of HPB surgery 2017. 3 มีนาคม 2560. กรุงเทพมหานคร.
 • Yttrium-90 microspheres for hepatocellular carcinoma. International Association of Surgeouns, Gastroenterologists and Oncologists Thailand Chapter. วันที่ 10 ธันวาคม 2560. กรุงเทพมหานคร.
 • Intervational Radiology : Transarterial Treatment for HCC.  ประชุมวิชาการโอกาสครบ 50ปี แพทยสภา. 13 กรกฎาคม 2560. กรุงเทพมหานคร.
 • SIRT Experience In King Chulalongkorn Memorial Hospital. Regional training course on Production and Clinical application of Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) agents by International Atomic Energy Agency (IAEA). วันที่ 31 มิถุนายน 2561. กรุงเทพมหานคร.
 • Advanced TACE, how far can we go. The 6th annual meeting of Thai Hepato-pancreato-biliary Surgery Society 2019.  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562. ชลบุรี.
 • Portal Vein Embolization. The 3rd TACIO (Advance Course on Interventional Oncology). วันที่ 10 พฤษภาคม 2562. ชลบุรี.
 • Role of Interventional Radiology Treatments in Liver Metastases. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2019. วันที่ 17 ตุลาคม 2562. กรุงเทพมหานคร.
 • Portal Vein Embolization in Hilar Cholangiocarcinoma. Thai Society of Vascular and Interventional Radiology (TSVIR) 2019. วันที่ 18 ตุลาคม 2562. กรุงเทพมหานคร.
 • Acute Cholecystitis Management: IR Point of View & Techniques. GI Therapeutic Delimma โดย สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562. นครราชสีมา.

International Invited Lecture

 • High-resolution vascular transducer probe for ultrasound-guided percutaneous central venous catheter placement in infants. World Congress of Vascular Access (WOCOVA) 2015. May 29, 2015. HongKong.
 • Trauma Management in Interventional Radiology. Malaysian Society of Interventional Radiology Conference (MYSIR) 2015. Sep 11, 2015. Kaula Lumpur, Malaysia.
 • Innovation and lessons from around the world: Spotlight on Asia Pacific Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (APSCVIR). Society of Interventional Radiology (SIR) Conference 2016. Vancouver, BC, Canada.
 • Transarterial Chemoembolization/Transarterial Radioembolization. RGCON 2018 17th Annual International Conference 2018. New Delhi, India.
 • Pre-congress Angio-CT Workshop. Singapore Congress of Radiology & Workshops in Interventional Radiology Education Singapore (SCGR & WIRES) 2019. Aug 15, 2019. Singapore.
 • Percutaneous Ablation Combined with TACE for Adrenal Metastasis from HCC. Singapore Congress of Radiology & Workshops in Interventional Radiology Education Singapore (SCGR & WIRES) 2019. Aug 16, 2019. Singapore.
 • TACE of Extrahepatic Collateral Arteries for HCC. Singapore Congress of Radiology & Workshops in Interventional Radiology Education Singapore (SCGR & WIRES) 2019. Aug 17, 2019. Singapore.
 • Locoregional Treatments for Extrahepatic HCC Metastases. Singapore Congress of Radiology & Workshops in Interventional Radiology Education Singapore (SCGR & WIRES) 2019. Aug 17, 2019. Singapore.
 • Thermal Ablation in Hepatocellular Carcinoma. Asia Pacific Congress of Interventional Oncology (APCIO) 2019. October 3, 2019. Kaula Lumpur, Malaysia.
 • Angio-CT in Liver Embolization. Asia Pacific Congress of Interventional Oncology (APCIO) 2019. October 4, 2019. Kaula Lumpur, Malaysia.
 • LeVeen RFA of Liver Tumor. Asia Pacific Congress of Interventional Oncology (APCIO) 2019. October 4, 2019. Kaula Lumpur, Malaysia.
 • Hybrid Angio-CT: New Milestone in Liver Intervention. Asia Pacific Congress of Interventional Oncology (APCIO) 2019. October 4, 2019. Kaula Lumpur, Malaysia.
 • IR Role in Colorectal Metastases in Thailand. Asia Pacific Congress of Interventional Oncology (APCIO) 2019. October 5, 2019. Kaula Lumpur, Malaysia.

Additional Information

Share This: