คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสมาคมวาระ 2566-2567

นายกสมาคม

คณะกรรมการบริหาร

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานฝ่ายวิจัย

พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
ประธานฝ่ายวารสาร

รศ.นพ.ม.ล. ทยา กิติยากร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา

Share This: