คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสมาคมวาระ 2564-2565

นายกสมาคม

นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
ประธานฝ่ายวารสาร

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายจริยธรรม

นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ประธานฝ่ายวิจัย

พญ. อภิญญา ลีรพันธ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
กรรมการ (ฝ่ายเงินออม)

นพ. ทยา กิติยากร
กรรมการ (รองเลขาธิการ)

ที่ปรึกษา

Share This: