สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

General Hepatology Knowledge

เนื้อหาทั้งบทความหรือวิดีโอที่ทางสมาคมโรคตับจัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้ เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่

Share This: