APASL 2021 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าประชุม
THASL 2020 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2563
ภาพบรรยากาศงานประชุม
ประกวดผลงานวิจัย THASL 2020
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

วิสัยทัศน์
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก


พันธ์กิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
2. ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารในสาขาวิชาโรคตับ
3. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคตับให้ได้มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ
5. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มูลนิธิโรคตับ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจโรคตับแก่ประชาชน

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
Thai Association of the study for the Liver (THASL)

วิสัยทัศน์
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก


พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
2. ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารในสาขาวิชาโรคตับ
3. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคตับให้ได้มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ
5. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มูลนิธิโรคตับ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจโรคตับแก่ประชาชน

Arrow
Arrow
Slider

เผยแพร่แลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่างสมาชิกและแพทย์ที่สนใจ

พร้อมกับให้ความรู้โรคตับแก่ประชาชน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

THASL Guideline