วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

  1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  2. ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารในสาขาวิชาโรคตับ
  3. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคตับให้ได้มาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ
  5. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มูลนิธิโรคตับ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจโรคตับแก่ประชาชน
Share This: