ประวัติสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่มีการพบ Australia Antigen Hepatitis B Antigen Hepatitis C ความก้าวหน้าและงานวิจัยของโรคตับต่างๆมีมากมาย โดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญโรคตับโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการก่อตั้งสมาคมโรคตับ มีการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอผลการวิจัยกับสมาชิกในประเทศและทั่วโลก นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ จึงเห็นว่าประเทศไทยน่าจะทำเช่นเดียวกัน เพราะมีความพร้อมที่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคตับอยู่หลายคนแล้ว จึงเริ่มก่อตั้งชมรมโรคตับขึ้นใน พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่แลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่างสมาชิกและแพทย์ที่สนใจ พร้อมกับให้ความรู้โรคตับแก่ประชาชน ต่อมาชมรมโรคตับจึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสมาคมโรคตับ และการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นที่หน้าที่ของมูลนิธิโรคตับ ซึ่งนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

เหตุการณ์สำคัญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2549 จดทะเบียนเป็น “สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย)”
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2550 จัดประชุม Asia Pacific Association for the Study of Liver Diseases (APASL) Autumn Single Topic Conference 2007: “Innovation in Chronic Hepatitis B Treatment” and the Third Perspective in Liver Diseases: “Update in Hepatology” ณ โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2554 จัดประชุม The 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย”
Share This: