ศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

ศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

นายกสมาคม

Education and training

2002

 • Certificate in Transplant Hepatology fellowship training program
 • Center for Liver Diseases and Jackson Memorial Hospital
 • University of Miami School of Medicine

2001

 • Certificate in Hepatology fellowship training program
 • Center for Liver Diseases and Jackson Memorial Hospital
 • University of Miami School of Medicine

1998   

 • Certificate in Gastroenterology fellowship training program
 • Ramathibodi Hospital, Mahidol University

1995   

 • Diplomate the Thai board of Internal Medicine
 • Ramathibodi Hospital, Mahidol University

1989   

 • Undergraduate Doctor of Medicine (First-Class Honor)
 • Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Experiences

Since Jan 2006

 • Associated Professor

Oct 2002-Dec 2005

 • Assistant Professor

Clinical instructor 1998-2002

 • Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital

Transplant Hepatology (& research) fellow 2001-2002

 • Center For Liver Diseases and Jackson Memorial hospital, University of Miami School of Medicine

Clinical Hepatology (& research) fellow 2000-2001

 • Center for Liver Diseases and Jackson Memorial hospital, University of Miami School of Medicine

Fellow in Gastroenterology 1996-1998    

 • Ramathibodi Hospital

Resident in Internal Medicine 1993-1995

 • Ramathibodi Hospital

Physician 1990-1992

 • Maehongson Hospital

Scholarship

Scholarship from Thai – German Association 1986


Awards

 • Young Clinical Award for the World Congress of Gastroenterology 2005
 • Young Clinical Award for the World Congress of Gastroenterology 2002
 • Young Clinician Award for the 11thAsian-Pacific Congress of Gastroenterology, 8thAsian Pacific Congress of Digestive Endoscopy 2000

Editorial boards

 • Gastroenterology and Hepatology Research
 • World Journal of Hepatology (WJH)
 • Thai Journal of Gastroenetology (TJG)

Memberships

 • The American Gastroenterological Association (AGA)
 • The American Association Study of Liver Disease (AASLD)
 • Asia Pacific Association for the Study of the liver
 • The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)
 • The Royal College of Physicians of Thailand (RCPT)

 


Appointments

 1. Chair of Scientific committee, The 30th Asia-Pacific Association of the Study of the Liver (APASL), 2-6 February 2021
 2. Chair of Research committee, The Gastroenterological Association of Thailand 2018-19
 3. Chair of Scientific committee, The Gastroenterological Association of Thailand 2011-4
 4. Research subcommittee, Thai Transplantation Society, 2010-2012
 5. Chair of Scientific committee, Liver Society of Thailand, 2011-2012
 6. Chair of Post-graduate of GI fellowship training, The Gastroenterological Association of Thailand 2011
 7. Scientific committee, The Gastroenterological Association of Thailand 2011
 8. Research committee, The Gastroenterological Association of Thailand 2011
 9. Chair of Scientific committee, The 21st Asia-Pacific Association of the Study of the Liver (APASL), 17-20 February 2011
 10. Chair of Research committee, Liver Society of Thailand, 2008-2010

Grants

 1. โครงการทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยด้วยปัญหาตับที่เกิดจากยา และการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโรค (Drug-induced liver injury registry and the study of factors associated with its clinical course) ทุนสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 2. โครงการศึกษาความแข็งของตับในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (The study of liver stiffness in diabetes patients) ทุนสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
 3. โครงการประเมินความแข็งของตับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รอการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีด้วยเครื่องตรวจความแข็งของตับ Transient elastography ทุนสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งประเทศไทย
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องอัลตราซาวนด์วัดพังผืดของตับเพื่อประเมินระยะของโรคไขมันสะสมในตับ (Role of Transient elastography (Fibroscan®) for staging non-alcoholic fatty liver diseases (NAFLD) จากทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 5. โครงการวิจัยเรื่องบทบาทของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีต่อคุณภาพชีวิตของโรคตับอักเสบเรื้อรังได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ของศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 6. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากสุรา ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2546 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ป่วยด้วยโรคตับเรื้อรัง ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ของศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Additional Information

Share This: