ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานฝ่ายวิจัย

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
 • Research Fellow ที่ University of California, Los Angeles (UCLA) School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ (Center of Excellence in Hepatitis and Liver Cancer) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าคลัสเตอร์ Telehealth จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย (Thai Association for the Study of the Liver, THASL)

ทุนและรางวัล

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2546)
 • รางวัลผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง (High impact publication) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2552)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2556)
 • รางวัลหน่วยวิจัย (Research Unit) ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560)
 • รางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.(พ.ศ. 2559-2562 และ 2562-ปัจจุบัน)

 


Additional Information

Share This: