คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสมาคมวาระ 2564-2565

นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายกสมาคม

นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา

พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
ที่ปรึกษา

พญ. วโรชา มหาชัย
ที่ปรึกษา

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ที่ปรึกษา

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
ที่ปรึกษา

นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
ที่ปรึกษา

นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
ที่ปรึกษา

พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ

นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
เลขาธิการ

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
ปฏิคม

พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
เหรัญญิก

นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
ประธานฝ่ายวารสาร

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายจริยธรรม

นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ประธานฝ่ายวิจัย

พญ. อภิญญา ลีรพันธ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นายทะเบียน

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
กรรมการ (ฝ่ายเงินออม)

นพ. ทยา กิติยากร
กรรมการ (รองเลขาธิการ)

พญ. ณัยชญา จำรูญกุล
กรรมการ

พญ. สุภัทศรี  เศรษฐสินธุ์
กรรมการ

พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
กรรมการ

พญ. ณัชชา  ปิ่นเจริญ
กรรมการ