แนวทางในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เปราะบางและจำเป็นต้องได้รับการดูแลประคับประคองและการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัด

หนังสือนำสมาคมบริบาลผู้ป่วย-แนวทางดูแล ผู้ป่วย covid 19

หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share This: