Statin and Liver (1)

ยากลุ่ม statin มีนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มี cholesterol สูง เพื่อลดการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดในสมองตีบ ปัจจุบันมีหลายตัวได้แก่ atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin และ simvastatin

แพทย์หลายท่าน อาจมีข้อสงสัยว่ายากลุ่มนี้ จะปลอดภัยกับตับหรือไม่ มีประโยชน์ต่อตับอย่างไร และมีข้อมูลในการรักษาโรคตับหรือไม่
ผศ.พญ. อภิญญา ลีรพันธ์ จะตอบปัญหาให้กับสมาชิกได้ทราบกัน...

Statin มีผลกระทบต่อตับหรือไม่

ผลข้างเคียงที่สำคัญของยาในกลุ่ม statins คือทำให้ค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น (พบได้ร้อยละ 1-3) และทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ (myositis, myopathy) ซึ่งพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1

การศึกษาเกี่ยวกับ statins induced hepatotoxicity เป็นที่สนใจอย่างมาก และพบว่า การใช้ยาในกลุ่ม statins ทั้ง lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin และ rosuvastatin ทำให้ผู้ที่ใช้ยามีค่า ALT สูงกว่า 3 เท่า ไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น fluvastation ที่พบมีความผิดปกติของ LFTมากกว่าผู้ไม่ได้กินยาเพียงเล็กน้อย (fluvastatin 1.13% vs placebo 0.29%, P=0.04)

ดังนั้น ในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา US FDA จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำในเอกสารกำกับยา โดยไม่แนะนำให้ตรวจ LFT เป็นประจำในผู้ที่ใช้ยา statins แล้ว เนื่องจากค่า ALT ที่สูงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวรและไม่ต่างจากผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา statins ประกอบกับไม่เคยมีข้อมูลทางพยาธิวิทยาที่แสดงว่า statins ทำให้เกิด liver injury ได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจ LFT เพื่อติดตามภาวะ hepatotoxic จากยาในกลุ่ม statinsTags: Miscellaneous
Share This: