เอกสารเบิกจ่าย การปลูกถ่ายตับ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยตับแข็งระยะกลางและระยะท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างบทความนี้

Share This: