Coffee and Liver (1)

Coffee and Liver (1)

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลก มีการประมาณการว่าในแต่ละวันนั้นคนทั่วโลกดื่มกาแฟรวมกันมากกว่า 1 พันล้านแก้ว เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุที่กาแฟได้รับความนิยมนั้นนอกจากการดื่มเพื่อรสชาติ เพื่อกลิ่นหอมๆ หรือเป็น lifestyle ของคนรุ่นใหม่แล้ว กาแฟยังถูกจัดเป็นยาชนิดหนึ่ง เนื่องจาก caffeine ในกาแฟนั้นออกฤทธิ์เป็น CNS stimulatant ทำให้รู้สึกตื่นตัวและพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข้อมูลจากหลายงานวิจัยที่แสดงว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นมีประโยชน์ต่อตับ โดยจากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำในปริมาณที่มากกว่า 2-3 แก้วต่อวันนั้นสามารถ

1. ลดระดับค่าเอนไซม์ตับ ทั้ง serum AST, ALT, alkaline phosphatase และ GGT ในประชากรปกติและในคนที่เป็น non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) หรือ chronic HCV infection และยังมีบางการศึกษาที่แสดงว่าในผู้ป่วย chronic HCV infection ที่ดื่มกาแฟนั้นมีปริมาณของ HCV RNA ในเลือดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม

2. ลดระดับของ liver fibrosis และการเกิด cirrhosis โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อมูลสนับสนุนมากที่สุดคือ NAFLD และ chronic HCV infection

3. ลดการเกิดมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) โดยผลการศึกษาแบบ prospective cohort จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 215,000 คนจากหลายเชื้อชาติ ผลพบว่าเมื่อติดตามเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 18 ปี ผู้ที่ดื่มกาแฟ 2-3 แก้วต่อวันนั้นมีความเสี่ยงในการเกิด HCC ลดลง 38% และความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก chronic liver diseases ลดลง 46% และผู้ที่ดื่มมากกว่าเท่ากับ 4 แก้วมีความเสี่ยงในการเกิด HCC ลดลง 41% และความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก chronic liver diseases ลดลง 71% โดยผลดังกล่าวไม่ขึ้นกับเพศ เชื้อชาติ BMI หรือประวัติการดื่มแอลกอฮอล์หรือโรคเบาหวาน

มาติดตามต่อในตอนที่ 2 นะครับ ว่าทำไมกาแฟจึงมีประโยชน์กับตับ และเราจะแนะนำผู้ป่วยอย่างไรTags: Miscellaneous
Share This: