ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10

ตามที่สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Optimal Management of Liver Diseases” ระหว่าง วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ และผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอที่ประชุมแบบ Oral Presentation โดยประกาศผลรางวัลภายในงานดังนี้

รางวัลชนะเลิศ แพทย์หญิงจิรัชยา วณิชานุวัตร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “Early detection of proximal renal tubular dysfunction in patients with chronic hepatitis B on long-term nucleotide analogues”

 

รางวัลรองชนะเลิศ นายแพทย์สรฉัตร นิลวัตร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “Sarcopenia Is Not Independent Predictor for Mortality in Thai Cirrhotic Patients Waiting for Liver Transplantation”

 

รางวัลชมเชย แพทย์หญิงกมลทิพย์ ศุกลรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “Diffusion-Weighted Magnetic Resonace Imaging for the Assessment of Liver Fibrosis in Patients with Chronic Viral Hepatitis: A Proof-of-Concept Study”

 

รางวัลชมเชย นายแพทย์กรณ์ เลิศพิภพเมธา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อ “COMPARISON BETWEEN COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF SMALL HEPATOCELLULAR CARCINOMA”

 

รางวัลชมเชย นายแพทย์นพพร เจริญทอง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อ “Two-Year Efficacy of the Real-World “Roadmap Concept” for Lamivudine Therapy in Chronic Hepatitis B Patients at Songklanagarind Hospital”

Share This: