แนวทางการดูแลมะเร็งตับในประเทศไทย พ.ศ. 2564

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
Thailand Guideline for Management of Hepatocellular Carcinoma 2021

จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

Share This: