เหตุการณ์สำคัญวาระปี 2562-2563 พล.อ.ต.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา

ในวาระนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ด้วยกัน เป็นวาระที่เจอกับวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 อีกด้วยทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการประจำปีจากแบบ on-site เป็น แบบ Hybrid ในวาระนี้เหตุการณ์สำคัญ ๆ หลายเหตุการณ์ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในวาระปี 2562-2563

 1. จัดประชุมวิชาการ แบบ non – profit เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2562 ใน theme “Common Consultation in Hepatology” ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 308 คน เข้าร่วมจริง 253 คน เนื่องจากสมาคมโรคตับ ฯ ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกัน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) และ สมาคมแพทย์   ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  ในการร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Gastro 2018 โดยในสัญญาได้ระบุว่าให้ทุกสมาคม ฯ งดจัดงานประชุมวิชาการของตนเอง  1 ปี โดยเลือกการงดจัดในปี พ.ศ. 2561 หรือ 2562 ก็ได้  แต่เนื่องด้วยสมาคมโรคตับ ฯ จำเป็นต้องมีการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเสนอการแก้ข้อบังคับสมาคมโรคตับ ฯ จึงจัดการประชุมวิชาการในปี 2562 แบบ non – profit นับเป็นการจัดประชุมวิชาการของสมาคมโรคตับ ฯ  แบบ non – profit เป็นครั้งแรก
 2.  มีการแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรคตับ ฯ โดยนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมวิชาการประจำปี 2562 และ มีการรับรองรายงานการประชุม พร้อมยื่นเรื่องเปลี่ยนข้อบังคับสมาคมโรคตับ ฯ ในปี 2563 ได้รับใบรับรองการเปลี่ยนข้อบังคับสมาคมโรคตับ ฯ จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 18 พ.ย. 2563
 3. จัดทำ แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 (Thailand Guideline for Management of Hepatocellular Carcinoma 2019)
 4. เรียบเรียงเนื้อหา แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 5. จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 ในรูปแบบ Hybrid Conference เป็นครั้งแรก ใน theme “Recent Advances in Hepatology”  ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี  จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 288 คน เข้าร่วมจริง 253 คน
 6. เสนอให้ใช้ Entecavir หรือ Tenofovir alafenamide เป็นยาชนิดแรกในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ต่อประธานคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
 7. เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี ได้แก่ Ledipasvir / Sofosbuvir หรือ Pegylated infereon และ Ribavirin ร่วมกับ Sofosbuvir ตามที่ประกาศไว้ โดยเสนอให้ตัดเกณฑ์การตรวจพบ HCV RNA ในเลือดมากกว่า 5,000 IU/mL และการตรวจเนื้อเยื่อตับพบพังผืด ตามเกณฑ์ METAVIR > F2 หรือ Fibroscan > 7.5 kPa  เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 8. วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ขอเสนอปรับเกณฑ์ในการเข้าถึงการใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี ในบัญชียาหลักเเห่งชาติ ถึงผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปรับเปลี่ยนจากการตรวจพบ HCV RNA ในเลือดมากกว่า 5,000 IU/mL  เป็นการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจริงด้วยวิธีต่าง ๆเช่น HCV RNA qualitative หรือ quantitative หรือ HCV core antigen นอกจากนี้ในที่ประชุมยังเสนอให้ตัดเกณฑ์การตรวจเนื้อเยื่อตับพบพังผืดตามเกณฑ์ METAVIR ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปหรือการตรวจ Fibroscan มีค่ามากกว่า 7.5 kPa ออกไป
 9. สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ กรมควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพจัดงานรับฟังการบรรยายหัวข้อ HCV: from molecular virology to viral eradication โดย ศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ (Professor Dr. Ralf  F. W .Bartenschlager)  จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมกมลพร ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
 10. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอ Tenofovir alafenamide    เพื่อใช้เป็นยาหลักลำดับแรกในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังแทน Lamivudine ต่อประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
 11. วันที่ 24 เมษายน 2563 เสนอ Tenofovir alafenamide เป็นยาที่มีความเร่งด่วนระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ   ถึง ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
 12. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตอบกลับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยา Tenofovir alafenamide เพื่อพิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ถึงคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

สุดท้ายนี้ ผมรู้สึกดีใจ ประทับใจ และ ภูมิใจที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโรคตับ ฯ ทำให้ได้มาเจออาจารย์ พี่ ๆ น้อง ๆ และ ได้มาทำงานร่วมกัน ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจมากครับ

Share This: