รายนามนายก อดีต – ปัจจุบัน

ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายกสมาคมวาระ 2564 – 2565

2562-2563น.อ.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา 
2560-2561 รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
2558-2559 รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
2556-2557 รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
2554-2555 รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
2552-2553 นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ 
2549-2551  ศ.พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
Share This: