รายนามนายก อดีต – ปัจจุบัน

นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายกสมาคมวาระ 2564 – 2565

2562-2563นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา 
2560-2561 พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
2558-2559 นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี์
2556-2557 นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
2554-2555 นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
2552-2553 นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ 
2549-2551  พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์