รายนามนายก อดีต – ปัจจุบัน

ศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
นายกสมาคมวาระ 2566 – 2567

2564-2565ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
2562-2563พล.อ.ต.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา 
2560-2561 รศ.พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
2558-2559 ศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
2556-2557 รศ.นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
2554-2555 รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
2552-2553 พล.ต.นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ 
2549-2551  ศ.เกียรติคุณ พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
Share This: