ประกาศผลการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (THASL 2020)

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้งผลการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดภายในงาน ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (THASL 2020) ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดุสิต ธานี พัทยา จ.ชลบุรี ดังรายละเอียดด้านล่างและเอกสารตามที่ได้แนบมานี้
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบจะได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมโรคตับ ฯ ครั้งที่ 15  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 แบบ oral presentation (ภาษาอังกฤษ) แต่ละเรื่องใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และ ตอบคำถาม  2 นาที

ผู้เข้าเสนอผลงานจะได้รับพิจารณารางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท และโล่เกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 15,000 บาท และโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

สำหรับผลงานอื่นที่ไม่ได้เข้ารอบการประกวดจะได้นำเสนอในรูปแบบ poster
ในปีนี้ สมาคมโรคตับ ฯ สนับสนุนห้องพัก สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านที่ยังไม่มีบริษัทสนับสนุนห้องพัก
จำนวน 1 คืน (check in 16 Oct 2020 and check out  17 Oct 2020)
กรุณาแจ้งความประสงค์ในการขอสนับสนุนห้องพักจากสมาคมโรคตับ ฯ
ได้ทางอีเมล thasl2011@gmail.com ภายไนวันที่ 17 สิงหาคม 2563
สำหรับ poster presenter กรุณาส่ง poster ของท่าน ในรูปแบบ PDF ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายใน 15 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

Share This: