ประกาศทุนวิจัยสมาคมโรคตับ พ.ศ. 2566

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยมีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้สมาชิกในสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงกำหนดระเบียบการให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในไฟล์ด้านล่างนี้

Share This: