ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ เข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา โดยส่งผลงานในรูปของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ มายังอีเมล์ thasl2011@gmail.com

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอผลงานในการประชุม แบบ oral presentation (ภาษาอังกฤษ) แต่ละเรื่องไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 2 นาที ผู้เข้าเสนอผลงานจะได้รับพิจารณารางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท และโล่เกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 15,000 บาท และโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตร

สำหรับผลงานอื่นที่ไม่ได้เข้ารอบการประกวดจะได้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์

หมดเขตการส่งบทคัดย่อ (Abstract) วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

Share This: