กำหนดการใหม่การจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอเรียนแจ้งกำหนดการใหม่ การจัดประชุมวิชาการ
ประจำปีครั้งที่ 15 สมาคมโรคตับ ฯ เป็นวันที่ 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม
ดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

ในการนี้สมาคมโรคตับ ฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

Share This: