สมัครสมาชิก

  1. รายละเอียดทั่วไป

  นายแพทย์แพทย์หญิง

  2.สถานที่ทำงาน  3.สถานที่จัดส่งเอกสาร


  สถานที่ทำงานที่อื่น (โปรดระบุด้านล่าง
  เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสาร กรุณาระบุ  ผู้รับรองในการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ (สมาชิกสามัญ) อย่างน้อย 3 คน คือ


  พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าจักชำระเงินเป็นค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงิน 1,000.00 บาท (=หนึ่งพันบาทถ้วน=) ซึ่ง
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะชำระเป็น

  เงินสดเช็คธนาคาร