• THASL 2019 program
• ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 THASL 2019
• ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับเข้าประกวดในงาน THASL 2019
• ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ THASL 2019
• ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors