THASL Guideline

THASL Guideline

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี 2562
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2558

Other Guideline

ESGE guideline การประเมินและรักษาผู้ที่สงสัยภาวะ esophageal variceal hemorrhage (EVH)
คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาด
คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย
Share This: