เรียนเชิญแพทย์ร่วมทำประชาพิจารณ์ Alcoholic-Associated Liver Disease Guideline

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญแพทย์ร่วมทำประชาพิจารณ์
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตับจากแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย พศ. 2567
และให้ข้อเสนอแนะใน google form ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

Google form ข้อเสนอแนะ
https://forms.gle/WnoAB4aNoQPycPxc8

Share This: