วิสัยทัศน์
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ
  1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  2. ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารในสาขาวิชาโรคตับ
  3. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคตับให้ได้มาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ
  5. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มูลนิธิโรคตับ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจโรคตับแก่ประชาชน

20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors