วิสัยทัศน์
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ
  1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  2. ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารในสาขาวิชาโรคตับ
  3. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคตับให้ได้มาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตับ
  5. สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่มูลนิธิโรคตับ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจโรคตับแก่ประชาชน

22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors