พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นายกสมาคมวาระ 2560 - 2561

เรียน สมาชิกสมาคมทุกท่าน

ก่อนอื่นดิฉันขอโอกาสขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่วางใจรับรองให้ดิฉันเป็นนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยวาระ 2560 – 2561 ปีนี้สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยได้ก้าวสู่ปีที่ 11 แล้ว ด้วยแรงกาย แรงใจของท่านนายกสมาคม 5 ท่านแรก กรรมการสมาคมและสมาชิกทุก ๆ ท่านทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับวาระของดิฉันเองนี้ ดิฉันและคณะกรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโรคตับระดับประเทศ ในรูปแบบการวิจัย โดยมีอาจารย์ในทุกสถาบันมีส่วนร่วมในการวิจัย นอกจากนี้ ทางสมาคมได้ริเริ่มการทำวารสารออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคตับ ข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ รวบรวมได้จากอาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสู่แพทย์, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่สนใจ

สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอด และดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ตลอดไป เราจะเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กันโดยจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก

พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

2558-2559
2556-2557
2554-2555
2552-2553
2549-2551
นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี์
นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ 
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
2-5 กันยายน 2560
OESO 2017
@ Geneva, Switzerland
6-9 กันยายน 2560
APASL STC on HCV Treatment - The Real Life Results in Egypt
@ Cairo, Egypt
23-26 กันยายน 2560
The Asian Pacific Digestive Week 2017 (APDW)
@ Hong Kong
 
Visitors