นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
นายกสมาคมวาระ 2562 - 25632560-2561
2558-2559
2556-2557
2554-2555
2552-2553
2549-2551
พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี์
นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ 
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors