กิจกรรมแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี เป็นผู้แทนจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการป้องกัน ดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี" ในกิจกรรมนี้


ข่าวแจก_แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก_31 ก.ค

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors