ประกาศผลงานวิจัยเข้ารอบ Oral Presentation งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors