ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมส่งประกวดผลงานวิจัย 2557

เนื่องด้วยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Personalized Medicine in Hepatology” ระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแมริออท ระยอง รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

ในการนี้ทางสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิก ร่วมส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคตับเข้าประกวดในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งผลงานในรูปของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 words โดยสมาคมฯ จะทำการคัดเลือกงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ในรูป oral presentation ด้วยภาษาอังกฤษแต่ละเรื่องไม่นานเกิน 10 นาทีและตอบคำถาม 2 นาที เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 30,000 บาทและโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินจำนวน 15,000 บาทและโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 5,000 บาทและประกาศนียบัตร

สำหรับผลงานอื่นที่ไม่ได้เข้ารอบการประกวดจะได้นำเสนอในรูปโปสเตอร์

กำหนดส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มกราคม 2557 มายังสมาคมฯ ทาง e-mail address: thasl2011@gmail.com,
โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ Oral Presentation วันที่ 31 มกราคม 255731 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors