ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยประจำปี 2561
...
The 5th Myanmar GI and Liver International Scientific Meeting jointly conducted with the 5th ASEAN Perspective in Liver Diseases (APLD) 2018
...
Expert Perspectives: Highlights on HCV from EASL 2017
...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12

ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Up-to-date in Hepatology” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
ณ โรงแร ...

ประกาศผลงานวิจัยเข้ารอบ Oral Presentation งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
...

page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors