คณะกรรมการสมาคมวาระ 2562-2563

นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
นายกสมาคม
นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
ที่ปรึกษา
พญ. วโรชา มหาชัย
ที่ปรึกษา

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ที่ปรึกษา

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
ที่ปรึกษา

นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
ที่ปรึกษา

พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
อุปนายก

นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
เลขาธิการ

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
ปฏิคม

พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
เหรัญญิก

นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 
ประธานฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาต่อเนื่อง

นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานฝ่ายวิจัย

พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
ประธานฝ่ายวารสาร

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายจริยธรรม

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นายทะเบียน

นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
กรรมการ (ฝ่านเงินออม)

นพ. ทยา กิติยากร
กรรมการ (รองเลขาธิการ)

พญ. อภิญญา ลีรพันธ์
กรรมการ

พญ. ณัยชญา จำรูญกุล
กรรมการ
 
 
 
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2560-2561
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2558-2559
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2556-2557
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2554-2555
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2552-2553
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2549-2551
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors