คณะกรรมการสมาคมวาระ 2560-2561

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นายกสมาคม
นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
ที่ปรึกษา
พญ. วโรชา มหาชัย
ที่ปรึกษา

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ที่ปรึกษา

นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
อุปนายก

พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
เลขาธิการ

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
รองเลขาธิการ

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
ปฏิคม

พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
เหรัญญิก

นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 
ประธานฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาต่อเนื่อง

นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานฝ่ายวิจัย

นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ประธานฝ่ายวารสาร

นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
ประธานฝ่ายจริยธรรม

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายเงินออม

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นายทะเบียน

นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
กรรมการ

นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
กรรมการ
 
 
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2561-2562
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2558-2559
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2556-2557
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2554-2555
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2552-2553
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2549-2551
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 มีนาคม 2562
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 เมษายน 2562
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors