คณะกรรมการสมาคมวาระ 2560-2561

พญ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นายกสมาคม
นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา
พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
ที่ปรึกษา
พญ. วโรชา มหาชัย
ที่ปรึกษา

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ที่ปรึกษา

นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา
อุปนายก

พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
เลขาธิการ

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
รองเลขาธิการ

นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
ปฏิคม

พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
เหรัญญิก

นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 
ประธานฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาต่อเนื่อง

นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานฝ่ายวิจัย

นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ประธานฝ่ายวารสาร

นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
ประธานฝ่ายจริยธรรม

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ
ประธานฝ่ายเงินออม

นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นายทะเบียน

นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
กรรมการ

นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
กรรมการ
 
 
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2558-2559
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2556-2557
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2554-2555
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2552-2553
• คณะกรรมการสมาคมวาระ 2549-2551
22-24 มิถุนายน 2561
APASL STC on HBV,Taipei,Taiwan
@ Taipei,Taiwan
28-30 มิถุนายน 2561
APACC 2018, Hong Kong
@ Hong Kong
6-8 กรกฎาคม 2561
GIHep Singapore 2018, Singapore
@ Singapore
 
Visitors