สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
• ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมฯ
• แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 (coming soon)
• แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
• แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
• แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
• แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2558
• แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2555
Thai journal of Hepatology
• Current Issue
IC-HEP Webcast
EASL Clinical Practice Guidelines
• The Management of Ascites (update 4th August 2010)
• Management of HFE Hemochromatosis
• Management of Cholestatic Liver Diseases
• Management of Chronic Hepatitis B
AASLD Practice Guidelines
• Chronic Hepatitis B: Update_2009
• The Management of Acute Liver Failure
• Role of TIPS in the Management of Portal Hypertension: An Update
• Liver Biopsy
• Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis
• Management of Adult Patients with Ascites Due to Cirrhosis: An Update
• Management of Hepatocellular Carcinoma: An Update
• Primary Biliary Cirrhosis
• Alcoholic Liver Disease
• Prevention and Management of Gastroesophageal Varices and Variceal Hemorrhage in Cirrhosis
• Diagnosis and Management of Primary Sclerosing Cholangitis
• Diagnosis, Management, and Treatment of Hepatitis C: An Update
• Diagnosis and Treatment of Wilson Disease: An Update
• Errata: Diagnosis, Management, and Treatment of Hepatitis C: An Update
• Evaluation of the Patient for Liver Transplantation
31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562
THASL 2019
@ Anoma Grand,Bangkok
6-7 มิถุนายน 2562
APASL Single Topic Conference (STC) on Hepatitis Delta
@ Baku, Azerbaijan
7-8 มิถุนายน 2562
SHC 2019
@ Singapore
 
Visitors