ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13

ตามที่ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Advance in Hepatology 2018” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย มา ณ ที่นี้  

รางวัล ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล / สถาบัน หัวข้อ
รางวัลชะเลิศ แพทย์หญิงเกศินี ยิ่งเจริญ  โรงพยาบาลศิริราช Rapid Decline of Skeletal Muscle Index as a Poor Prognostic Predictor in Patients with Intermediate Stage Hepatocellular Carcinoma Underwent Transarterial Chemoembolization
รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอุมาพร  ลิโมทัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Correlation of serum HBV RNA quantification with other viral markers in the natural history of chronic HBV infection
รางวัลชมเชย นายแพทย์ทรงพล  เกษสุวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี Etiologies, Poor Prognostic Factors and Outcome of Pediatric Acute Liver Failure
รางวัลชมเชย แพทย์หญิงลัญฉรัตน์  จันท์จารุณี โรงพยาบาลรามาธิบดี Alcohol relapse and its predictors after liver transplantation for alcoholic liver disease: a systematic review and meta-analysis
รางวัลชมเชย แพทย์หญิงสุศรีจิตร์  พฤกษ์สดใส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Effect of dapagliflozin on hepatic fat, visceral fat and hepatic inflammatory markers in non-alcoholic fatty liver disease patients with type 2 diabetes: preliminary data
รางวัลชมเชย นายแพทย์ต้องลักษณ์  ธีรศานติพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Chronic lead poisoning is associated with the presence of liver fibrosis: a single-centered cross-sectional study
รางวัลชมเชย นายแพทย์พีรวุฒิ  บุณยะนิวาส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Yield of Ascites Culture in Primary-Peritonitis in Cirrhotic Patients: Comparison of Conventional Method, Hemoculture Bottle Method, and Centrifuged Method


20-24 February 2019
APASL 2019, Manila, Philippines
@ Manila, Philippines
19-22 March 2019
Aegastro 22nd Annual Meeting
@ Madrid, Spain
4-6 April 2019
ESGE
@ Prague, Czech Republic
 
Visitors