President

Dr.Chinnavat Sutthivana
2019-2020 President

2017-2018 Dr.Wattana Sukeepaisarnjaroen
2015-2016 Dr.Tawesak Tanwandee
2013-2014 Dr.Satawat Thongsawat
2011-2012 Dr.Teerha Piratvisuth
2009-2010 Dr.Anuchit Chutaputti 
2006-2008 Dr.Chutima  Pramoolsinsap